Bharat Ek Nazar - Edition - Kolkata

3rd March 2017