Team Members

Braja Behari Mahapatra
Chairman

Sakti Prasad Ghosh
Team Member

Sunil Jha
Team Member

Rahul Varma
Team Member

Management Team

Abhishek Bhardwaj
CMO

Sahil Saharia
CEO
Email – sahil.saharia@shristicorp.com